องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอขอบคุณ องค์การคลังสินค้าที่ให้ความไว้วางใจที่ให้ ไอทีซันดูได้ดูแล ระบบ อีอาร์พี 12 ระบบ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบ หลักขององค์กรทำให้ องค์กรสามารถทำงานและขับเคลื่อนองค์กรไปได้ โดย ระบบ อีอาร์พีนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดซื้อ,การจำหน่าย,การเงินรับ,การเงินจ่าย,บุคลากร และระบบบัญชี. ซึ่งรวมถึงการดูแลประสิทธิ์ภาพการทำงานของระบบให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดมหาชน


ขอขอบคุณ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ ที่ให้โอกาสเราได้พัฒนาระบบ อีอาร์พีสำหรับ ธุรกิจด้านการเกษตร และ ระบบการบริหารบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ขอขอบคุณทาง มข.ที่ให้เราพัฒนาและปรับปรุงระบบเงินเดือน

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

ขอขอบคุณทาง ม.อุบลฯ ที่ให้โอการเราได้พัฒนาและปรับปรุงต่อยอดระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานและข้าราชการภายใน มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไว้ใจให้เราได้ ดูแลประสิทธิ์ภาพฐานข้อมูลระบบ อีอาร์พี ด้วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม

ขอขอบคุณ กระทรวงดิจิทัล ฯที่ ให้ โอกาส ไอทีซัน ในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไอที และ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบริการภาครัฐภายในนโยบาย เชื่อมโยงข้อมูลแห่งชาติ (National Single windows)

กรมสวัสดิการทหารเรือ

ขอขอบคุณกรมสวัสดิการทหารเรือ ที่ให้เราได้พัฒนาระบบบัญชีแยกประเภทและการรวบงบการเงินทั้งหมดภายในองค์กรของกรมสวัสดิการทหารเรือ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ให้เราได้มีการพัฒนาระบบตรวจนับทรัพย์สิน และ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Oracle Ebusiness Suite. 11