รับพัฒนาระบบ บัญชี และ ระบบ อีอาร์พี

รับพัฒนาระบบอีอาร์พี เอกชน ครบวงจร ซึ่งครอบคลุม

1.การจัดซื้อจัดจำหน่าย
2.การวางแผน,บริหารการผลิตและต้นทุนการผลิต
3.การบริหารบุคลากรและจัดการเงินเดือน
4.การบริหารบัญชีและการเงิน
โดยการออกแบบระบบจะพัฒนาให้รองรับกับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีสาขาจำนวนมาก และสามารถบริหารงบการเงินตามสาขาและ ภาพรวมขององค์กรได้

มาร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรร่วมกับเรา

รับพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่นระบบ เอชอาร์เอ็มและเอชอาร์ดี

ประสบการณ์ในการพัฒนา ครอบคลุมการบริหารบุคลากร,การลงเวลามาทำงาน,เงินเดือน การฝึกอบรม,สวัสดิการ,และการะประเมินผลงาน ด้วย ระบบควบคุมประสิทธิ์ภาพหลักการทำงาน (เคพีไอ) สามารถพัฒนาได้ทั้ง การทำงานบน เวปและ การทำงานบนมือถือ

รับพัฒนาระบบอีอาร์พี ทางด้านราชการซึ่งครอบคลุม

1.การจัดการงบประมาณ ประกอบด้วยการของบประมาณจัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณ
2.การบริหารพัสดุ ประกอบด้วยการจัดซื้อ,จัดจ้าง,การบริการพัสดุและคุรุภัณฑ์
3.การบริหารการเงิน. ประด้วย การจัดการด้านบัญชี,การเงิน,และระบบบคุคลากร

รับพัฒนาระบบอีอาร์พี ทางด้านการเกษตร ครบวงจร ซึ่งครอบคลุม

1.กระบวนการวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยว
2.การวางแผนการผลิต,สูตรการผลิต,การแปรรูปรวมถึงการจัดเก็บ
3.การบริหารด้าน บัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ และการหักกลบลบหนี้ เกษตรกร
4.การจัดการบุคลลากรค่าแรงและเงินเดือน
5.การจัดทำงบการเงินและงบรวมทั้งองค์กร

เทคโนโลยีที่เราใช้