ร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับราชภัฎสงขลา

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ที่เชิญบริษัทไอทีซันเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับราชภัฎสงขลาเพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและรองรับกับตลาดซอฟต์แวร์ในปัจจุบันและอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *